Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMức độ
1Thủ tuc hành chính sữa đổi bổ sung trong lĩnh vực hộ tịch1
2Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu2