ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ THIỆU TÂM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
Thiệu Tâm, ngày 15  tháng 4  năm 2019
THÔNG BÁO
Giờ làm việc theo giờ mùa Hè năm 2019.
 
          Căn cứ Bộ Luật Lao động nước CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM;
          Thừa lệnh Chủ tịch UBND xã, Văn phòng UBND thông báo thời gian làm việc theo giờ mùa Hè năm 2019 tại địa phương bắt đầu từ ngày 16/ 4 / 2019 đến hết ngày 15/ 10/ 2020 tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong xã được biết cụ thể như sau.
          Buổi sáng:         Từ 7 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút.
          Buổi chiều:        Từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút.
Văn phòng UBND xã thông báo tới toàn thể cán bộ, công chức và nhân dân biết, thực hiện ./.
 
TL. CHỦ TỊCH
VĂN PHÒNG – THỐNG KÊ
 
 
 
Bùi Trường Thọ