Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII tới cán bộ, đảng viên xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa

Ngày 21/08/2018 00:00:00

Ngày 20/8/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ

Tại Hội nghị, các đảng viên trong Đảng bộ xã Thiệu Tâm được nghe đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ 7 ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; và đồng chí Vũ Ngọc Tuấn, Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy x㠖 Phó bi thư Đảng ủy giới thiệu Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Trong phần phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy yêu cầu các cán bộ, đảng viên có mặt tại Hội nghị tập trung lắng nghe, quán triệt các nội dung chính của 3 Nghị quyết nhằm tiếp thu và nâng cao nhận thức của mỗi đảng viên về các nội dung cơ bản của Nghị quyết.

dang 2.jpg

Đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong quá trình truyền đạt, đồng chí Bùi Mạnh Hùng đã liên hệ thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và nhiệm vụ của địa phương cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới. Thông qua hội nghị ban Thường vụ Đảng ủy cũng đề ra Chương trình hành động của Đảng bộ để cụ thể hóa và hoàn thành những nhiệm vụ của Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ.

Sau Hội nghị, các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Bùi Trường Thọ

Quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII tới cán bộ, đảng viên xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa

Đăng lúc: 21/08/2018 00:00:00 (GMT+7)

Ngày 20/8/2018, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tới toàn thể Đảng viên trong Đảng bộ

Tại Hội nghị, các đảng viên trong Đảng bộ xã Thiệu Tâm được nghe đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy giới thiệu khái quát về Hội nghị lần thứ 7 ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và 3 nghị quyết quan trọng được thông qua tại Hội nghị gồm: Nghị quyết số 26-NQ/TW về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”; Nghị quyết số 27-NQ/TW về "Cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp"; và đồng chí Vũ Ngọc Tuấn, Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy x㠖 Phó bi thư Đảng ủy giới thiệu Nghị quyết số 28-NQ/TW về "Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội”.

Các Nghị quyết này là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Đại hội XII của Đảng đã đề ra, đề cập tới những vấn đề lớn, hệ trọng, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản, lâu dài, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển bền vững đất nước, tác động to lớn, sâu rộng, trực tiếp đến đời sống, tâm tư của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân.

Trong phần phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy yêu cầu các cán bộ, đảng viên có mặt tại Hội nghị tập trung lắng nghe, quán triệt các nội dung chính của 3 Nghị quyết nhằm tiếp thu và nâng cao nhận thức của mỗi đảng viên về các nội dung cơ bản của Nghị quyết.

dang 2.jpg

Đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Huyện ủy viên - Bí thư Đảng ủy phát biểu khai mạc Hội nghị

Trong quá trình truyền đạt, đồng chí Bùi Mạnh Hùng đã liên hệ thực tiễn tình hình kinh tế - xã hội của đất nước và nhiệm vụ của địa phương cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới. Thông qua hội nghị ban Thường vụ Đảng ủy cũng đề ra Chương trình hành động của Đảng bộ để cụ thể hóa và hoàn thành những nhiệm vụ của Đảng bộ đề ra trong nhiệm kỳ.

Sau Hội nghị, các cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ sẽ viết bài thu hoạch, nêu rõ những kiến thức tiếp thu được, đề ra giải pháp vận dụng vào công việc hằng ngày, trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao.

Bùi Trường Thọ
0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)