Kế hoạch Sáp nhập, thành lập thôn Đồng Tiến xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hó

Ngày 08/10/2018 11:03:16

Ủy ban nhân dân xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐND và UBND về sáp nhập thôn ĐỒng Tiến cụ thể như sau

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU TÂM

Số: 61 /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thiệu Tâm, ngày 01 tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng nhân dân,

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc sáp nhập thôn

Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về đổi tên; chuyển thôn thành khu phố; sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Kế hoạch số 1240/UBND-NV ngày 06 tháng 9 năm 2018 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa ; Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về đổi tên; chuyển thôn thành khu phố; sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới tại xã, phường, thị trấn thuộc huyện Thiệu Hóa, Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND xã Thiệu Tâm và thành lập Ban chỉ đạo sáp nhập, thành lập thôn Đồng Tiến.

Ủy ban nhân dân xã Thiệu Tâm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐND và UBND về sáp nhập thôn cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 106/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 3110/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 150/KH-UBND của UBND huyện Thiệu Hóa về sáp nhập thôn; Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND xã Thiệu Tâm về thành lập Ban chỉ đạo sáp nhập, thành lập thôn Đồng Tiến.

Sau khi sáp nhập, thành lập thôn phát huy vai trò tự quản, tự chủ và hiệu quả huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, xây dựng xã thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Để các thôn được sáp nhập đi vào ổn định nhằm thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Việc sáp nhập thôn phải đảm bảo đúng trình tự, thời gian quy định; Quá trình thực hiện phải bám sát các quy định của nhà nước về sáp nhập thôn.

Đảm bảo được các quyền lợi, trách nhiệm của nhân dân, cán bộ sau khi sáp nhập thôn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Triển khai, quán triệt và thông tin, tuyên truyền về sáp nhập thôn:

Đài truyền thanh của xã, hệ thống truyền thanh của thôn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các Nghị quyết, quyết định của tỉnh, kế hoạch của UBND huyện Thiệu Hóa, kế hoạch của UBND xã về sáp nhập thôn. Giao Công chức văn hóa – xã hội sưu tầm, thu thập tài liệu để tuyên truyền.

- Nội dung tuyên truyền về sáp nhập thôn, cần tập trung vào các nội dung sau:

+ Mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập thôn, xem đây là nội dung quan trọng để tinh gọn bộ máy, tinh giảm số lượng người hưởng phụ cấp từ ngân sách, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nhằm xây dựng nông thôn mới nâng cao.

+ Nội dung Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 và Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa, các quyết định, nội dung kế hoạch của UBND về việc tổ chức sáp nhập thôn Đồng Tiến.

+ Hướng dẫn công tác kiện toàn, sắp xếp bố trí các chức danh chủ chốt ở thôn.

+ Công khai về quyền, nghĩa vụ tài chính của công dân trong việc đóng góp hoặc đã hoàn thành việc đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã và ở thôn cũ do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí.

+ Công khai thời gian hoạt động của thôn mới; Địa điểm tổ chức hoạt động của thôn tại các công trình công cộng sau sáp nhập (như nhà văn hóa, sân thể thao...).

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 01/10/2018 đến ngày 25/10/2018.

2. Kiện toàn tổ chức, bố trí, sắp xếp nhân sự ở thôn:

2.1. Kiện toàn tổ chức chi bộ, ban công tác mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội theo quy định của Điều lệ Đảng, theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ của tổ chức chính trị - xã hội và hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

2.2. Kiện toàn, bố trí sắp xếp nhân sự: Bố trí nhân sự theo hướng tăng cường kiêm nhiệm các chức danh ở thôn để giảm số lượng người làm việc không chuyên trách tại thôn mới; không nhất thiết phải bố trí đủ số lượng người làm việc không chuyên trách tại thôn theo quy định hiện nay, mà có thể bố trí một người đảm nhận nhiều chức danh nhưng phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất đạo đức và tình hình thực tế

Việc kiện toàn tổ chức, bố trí, sắp xếp nhân sự thôn mới xong trước ngày 15/10/2018. (Thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy xã về công tác nhân sự).

3. Công tác chuẩn bị bàn giao từ các thôn cũ cho thôn mới thành lập:

- UBND thành lập tổ công tác phối hợp với các ngành, bộ phận có liên quan làm việc tại thôn Đồng Tiến 1 và thôn Đồng Tiến 2 để kiểm kê tài sản và các nội dung liên quan:

+ Thành phần: Tổ công tác của xã gồm các thành viên của Ban chỉ đạo dưới sự phân công của Trưởng ban; ở thôn đồng chí Bí thư chi bộ - Trưởng thôn mời Ban chi ủy, trưởng các đoàn thể của thôn.

- Thời gian làm việc tại các thôn như sau:

+ 01 ngày tại thôn Đồng Tiến 1. (Lịch cụ thể thông báo sau)

+ 01 ngày tại thôn Đồng Tiến 2. (Lịch cụ thể thông báo sau)

­- Địa điểm: Tại các nhà văn hóa thôn.

- Nội dung làm việc

+ Thực hiện thống kê, tổng hợp hồ sơ, tài liệu, sổ sách của thôn như: Danh sách hội viên, đoàn viên, dân quân tự vệ, hộ gia đình chính sách, đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, người già neo đơn….

+ Kiểm kê tài sản hiện có do thôn quản lý (Nhà văn hóa, bàn, ghế, tủ, hệ thống truyền thanh, đường giao thông, điện chiếu sáng công cộng…)

+ Kiểm kê các khoản nợ phải thu, nợ phải trả.

+ Kiểm kê các hộ còn nợ các khoản đóng góp do nhân dân bàn bạc thống nhất để xây dựng các công trình ở thôn, công tác phục vụ sản xuất.

+ Kiểm kê các hộ nợ đọng các khoản đóng góp cho nhà nước theo quy định.

+ Kiểm kê các nội dung khác có liên quan.

+ Kiểm tra, lập danh sách tổng số hộ, số khẩu trong thôn.

+ Các loại tài liệu, sổ sách lưu trữ liên quan đến hoạt động của thôn.

+ Những phần việc đang thực hiện theo Nghị quyết của nhân dân nhưng chưa hoàn thành.

Việc kiểm kê phải đảm bảo tính chính xác, khách quan đánh giá đúng thực trạng của tài sản, phản ánh đầy đủ các nội dung trong biên bản kiểm kê, phải có chữ ký xác nhận đầy đủ của các thành phần tham gia kiểm kê.

Các khoản nợ phải thu, nợ phải trả, phải được thể hiện bằng hồ sơ, hợp đồng, giấy thỏa thuận giữa thôn và bên còn lại. Các hộ còn nợ đọng phải được lập danh sách và ký nhận nợ của hộ.

Thời gian thực hiện: Việc kiểm kê phải xong trước ngày 10/ 10 /2018.

Việc tổ chức bàn giao phải thực hiện sau khi thành lập thôn mới; thôn cũ có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, công nợ, tài liệu và các việc khác theo quy định của thôn cũ cho thôn mới thành lập; thôn mới có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ tài sản, công nợ, tài liệu và các việc khác theo quy định từ các thôn cũ, việc bàn giao phải có sự tham gia chứng kiến của UBND xã.

Phương pháp bàn giao: Kết hợp bàn giao các loại hồ sơ tại nhà văn hóa và bàn giao cụ thể tại thực địa để thống nhất về thực trạng tài sản bàn giao.

Thời gian tổ chức bàn giao: Xong trước 20/10/2018.

4. Tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và chính thức hoạt động theo thôn mới:

- Lễ công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập thôn mới phải được tổ chức đảm bảo trang trọng, tiết kiệm.

- Nội dung chính tại buổi Lễ công bố: Công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian chính thức hoạt động của thôn mới; các quyết định về kiện toàn tổ chức, nhân sự của chi bộ, ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn, chỉ định trưởng thôn lâm thời hoặc chứng kiến việc bàn giao hồ sơ, tài liệu v.v...

- Ban chỉ đạo thành lập, sáp nhập thôn cấp xã có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung chuẩn bị cho lễ công bố việc sáp nhập thôn Đồng Tiến 1, thôn Đồng Tiến 2 thành thôn Đồng Tiến mơi.

+ Giao cho Công chức Văn hóa – xã hội chủ trì phối hợp với các cán bộ, công chức có liên quan và thôn chuẩn bị sân khấu, khánh tiết, âm thanh, bàn ghế phục vụ buổi lễ công bố.

+ Giao cho Công chức Văn phòng – Thống kê chuẩn bị các văn bản có liên quan công bố trong buổi lễ, phối hợp cán bộ chuyên môn khác dự kiến kinh phí cho buổi lễ.

+ Giao cho các ông Trưởng thôn Đồng Tiến 1 và thôn Đồng Tiến 2 phối hợp với xã để làm công tác chuẩn bị sân khấu, khánh tiết, âm thanh, bàn ghế phục vụ buổi lễ và dọn dẹp sau buổi lễ…

Thời gian thực hiện sáp nhập thôn, thành lập thôn mới: Xong trước 25/10/2018

5. Thành phần tham dự buổi lễ:

- Ở huyện: Đại diện thường trực UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện.

- Ở xã: Mời các đồng chí trong ban chấp hành Đảng ủy, trưởng các ngành đoàn thể, Ban chỉ đạo sáp nhập thôn.

- Hiệu trưởng 3 trường; Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn trong xã.

(UBND xã chịu trách nhiệm mời đại biểu huyện và xã)

- Ở thôn:

Mời cử tri đại diện các hộ trong thôn.

Bí thư chi bộ, Ban chi ủy cùng các đồng chí đảng viên trong chi bộ, Các ông bà thành viên ban công tác mặt trận thôn, các đồng chí đảng viên trong chi bộ (Giao cho Trưởng thôn mời thành phần của thôn)

- Thời gian, địa điểm;

Thời gian: Trong các ngày từ 20 ÷ 25/ 10 / 2018

Địa điểm : Tại nhà văn hóa thôn Đồng Tiến 2

6. Nhiệm vụ của thôn cũ và thôn mới sau khi sáp nhập:

Thôn cũ hết nhiệm vụ sau ngày công bố quyết định thành lập, sáp nhập thôn Đồng Tiến.

Thôn mới thành lập chính thức tổ chức hoạt động kể từ ngày tổ chức lễ công bố thành lập, sáp nhập thôn mới.

Trường hợp không tổ chức được việc đại hội thôn ngay sau lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh về sáp nhập thành lập thôn mới, Chủ tịch UBND xã ra quyết định chỉ định trưởng thôn lâm thời; Trưởng thôn lâm thời có trách nhiệm điều hành hoạt động của thôn mới thành lập, phối hợp với ban công tác mặt trận thôn để tổ chức Đại hội thôn bầu trưởng thôn mới theo quy định. Trưởng thôn lâm thời bắt đầu nhận nhiệm vụ từ ngày chủ tịch UBND xã ký quyết định.

7. Thực hiện các chế độ chính sách sau sáp nhập thôn:

Sau khi thực hiện xong việc sáp nhập thôn, thành lập thôn mới; bầu được nhân sự mới của thôn, UBND xã sẽ tiến hành lập hồ sơ hỗ trợ kinh phí cho cán bộ không chuyên trách thôn nghỉ việc theo quy định (sẽ có thông báo về thời gian cụ thể sau). Nhưng phải xong trước tháng 12 năm 2018.

Giao Công chức Tài chính kế toán phối hợp với công chức Văn phòng – Thống kê tham mưu cho UBND xã thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách thôn nghỉ việc do sáp nhập thôn theo quy định.

8. Kinh phí thực hiện:

Từ nguồn vốn ngân sách xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

( Toàn bộ nội dung công việc thực hiện có bảng phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên Ban chỉ đạo kèm theo ).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Cán bộ, công chức, trưởng các thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tiến hành thực hiện nhiệm vụ.

Quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo về Chủ tịch UBND xã để có hướng giải quyết.

Trên đây là kế hoạch sáp nhập thôn trên địa bàn xã Thiệu Tâm đề nghị thủ trưởng các ngành, các thôn có liên quan, cán bộ, công chức, trưởng các thôn thực hiện tốt theo nội dung kế hoạch này.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);

- Đảng ủy, HĐND xã (b/c);

- MTTQ, các đoàn thể;

- BCĐ sáp nhập thôn; ( t/h )

- Lưu: VP.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đăng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU TÂM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

( Ban hành kèm theo Kế hoạch số 61 /KH – UBND ngày 01 /10 / 2018 )

Thành viên Ban chỉ đạo

Nôi dung công việc thực hiên

Thời gian

thực hiện

1

Ban chỉ đạo

Ban chỉ đạo Họp triển khai

02/10/2018

2

Ban chỉ đạo

Họp Ban công tác mặt trận thôn của các thôn Đồng Tiên 1; Đồng Tiến 2 để triển khai cụ thể kế hoạch tổ chức Lễ sáp nhập thôn

04/10/2018

3

Đ/c Vũ Ngọc Tuấn – Phó Bi thư Đảng ủy

Đ/c Nguyễn Công Hoán – Văn phòng Đảng ủy

Kiện toàn chi bộ Đảng theo hướng dẫn 643-CV/HU ngày 18/9/2018

05÷ 15 /10 /2018

4

Đ/c Nguyễn Đình Tuấn – CT MTTQ xã

đ/c Lê Trọng Quang – Phó CT MTTQ xã

đ/c Lê Trọng Tho – CT Hội nông dân

đ/c Hoàng Thị Hà – CT Hội phụ nữ

đ/c Trần Văn Tuấn – Bí thư Đoàn TN

đ/c Cao Văn Nhũ – CT Hội cựu chiến binh

đ/c Lê Bá Lấu – CT Hôi Thanh niên xung phong

đ/c Cao Viết Sử - CT Hội người cao tuổi

Các đoàn thể tổ chức họp các chi hội, hiệp thương Ban chấp hành, trưởng phó các đoàn thể Chính tri – Xã hội, các Hội đặc thù ở 02 đơn vị Đồng Tiến 1 và và thôn Đồng Tiến 2.( có danh sách hội viên, đoàn viên của từng đơn vị, tài chính quỹ của hội.....)

05÷ 15/10/2018

5

Ban chi ủy thôn Đồng Tiến 1, Đồng Tiến 2 và cán bộ chỉ đạo được phân công theo Quyết định sô 69/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND xã Thiệu Tâm

02 đơn vị tiến hành kiểm kê tài sản nhà văn hóa thôn, các khoản đóng góp nghĩa vụ tài chính chưa hoàn thành của thôn đến từng cá nhân, hộ gia đình; thống kê diện tích đất ở; đất sản xuất NN; đất 5%; đất nghĩa trang; các hộ chính sách; số hộ bảo trợ xã hội, số hộ nghèo, hộ cận ngheo ...

06 ÷ 10/10/2018

6

Ban chỉ đạo sẽ về kiểm tra rà soát lại và tổ chức bàn giao (có lịch làm việc sau)

Tổ chức bàn giao tài sản giữa thôn củ và thôn mới.

10 ÷ 20/10/2018

7

Ban chỉ đạo

Hoàn thiện và ra mắt được BCH chi bộ, các đoàn thể chính trị xã hội các hội đặc thù, các hồ sơ văn bản có liên quan.

15 ÷ 20/10/2018

8

Đ/c Hải (Văn hóa), Đ/c Chính (Phó CAX), đ/c Thọ (VP-TK) , đ/c Loan ( Kế toán ), đ/c Hòa ( Trưởng thôn) đ/c Tưng (Trưởng thôn)

Xây dựng kịch bản và chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức buổi lễ công bố sáp nhập, thành lập thôn Đồng Tiến.

10 ÷ 20/10/2018

9

BCĐ xin y kiến của Ban thường vụ Đảng ủy

Dự kiến tổ chức buổi lễ công bố sáp nhập thôn Đồng Tiến 2

20 ÷ 25/10/2018

10

Ban chỉ đạo

Hoàn thiện hồ sơ báo cáo về UBND huyện

25 ÷ 30/10/2018

Trên đây là mốc thời gian, các bước tiến hành để tổ chức buổi lễ sáp nhập, thành lập thôn Đồng Tiến theo đúng quy định đã đề ra, yêu cầu các tổ chức đoàn thể, cá nhân các đồng chí được phân công công việc thu xếp công việc chuyên môn của mình để tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra. Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc báo cáo với Ban chỉ đạo để cùng tháo gỡ tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình, thủ tục và hướng dẫn của cấp trên .


Kế hoạch Sáp nhập, thành lập thôn Đồng Tiến xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hó

Đăng lúc: 08/10/2018 11:03:16 (GMT+7)

Ủy ban nhân dân xã Thiệu Tâm, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐND và UBND về sáp nhập thôn ĐỒng Tiến cụ thể như sau

ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU TÂM

Số: 61 /KH-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thiệu Tâm, ngày 01 tháng 10 năm 2018

KẾ HOẠCH

Triển khai thực hiện Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng nhân dân,

Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc sáp nhập thôn

Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa; Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về đổi tên; chuyển thôn thành khu phố; sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới tại xã, phường, thị trấn thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Kế hoạch số 1240/UBND-NV ngày 06 tháng 9 năm 2018 của UBND huyện Thiệu Hóa về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa ; Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về đổi tên; chuyển thôn thành khu phố; sáp nhập để thành lập thôn, tổ dân phố mới tại xã, phường, thị trấn thuộc huyện Thiệu Hóa, Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND xã Thiệu Tâm và thành lập Ban chỉ đạo sáp nhập, thành lập thôn Đồng Tiến.

Ủy ban nhân dân xã Thiệu Tâm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, Quyết định của HĐND và UBND về sáp nhập thôn cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

Nhằm triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 106/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; Quyết định số 3110/QĐ-UBND của UBND tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch số 150/KH-UBND của UBND huyện Thiệu Hóa về sáp nhập thôn; Quyết định số 69/QĐ-UBND ngày 10/9/2019 của UBND xã Thiệu Tâm về thành lập Ban chỉ đạo sáp nhập, thành lập thôn Đồng Tiến.

Sau khi sáp nhập, thành lập thôn phát huy vai trò tự quản, tự chủ và hiệu quả huy động nguồn lực từ cộng đồng dân cư trong xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, xây dựng xã thành xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Để các thôn được sáp nhập đi vào ổn định nhằm thực hiện tốt các mục tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.

Việc sáp nhập thôn phải đảm bảo đúng trình tự, thời gian quy định; Quá trình thực hiện phải bám sát các quy định của nhà nước về sáp nhập thôn.

Đảm bảo được các quyền lợi, trách nhiệm của nhân dân, cán bộ sau khi sáp nhập thôn.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN:

1. Triển khai, quán triệt và thông tin, tuyên truyền về sáp nhập thôn:

Đài truyền thanh của xã, hệ thống truyền thanh của thôn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các Nghị quyết, quyết định của tỉnh, kế hoạch của UBND huyện Thiệu Hóa, kế hoạch của UBND xã về sáp nhập thôn. Giao Công chức văn hóa – xã hội sưu tầm, thu thập tài liệu để tuyên truyền.

- Nội dung tuyên truyền về sáp nhập thôn, cần tập trung vào các nội dung sau:

+ Mục đích, ý nghĩa của việc sáp nhập thôn, xem đây là nội dung quan trọng để tinh gọn bộ máy, tinh giảm số lượng người hưởng phụ cấp từ ngân sách, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động; đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội nhằm xây dựng nông thôn mới nâng cao.

+ Nội dung Nghị quyết số 106/NQ-HĐND ngày 11/7/2018 và Quyết định số 3110/QĐ-UBND ngày 17/8/2018 của UBND tỉnh Thanh Hóa, các quyết định, nội dung kế hoạch của UBND về việc tổ chức sáp nhập thôn Đồng Tiến.

+ Hướng dẫn công tác kiện toàn, sắp xếp bố trí các chức danh chủ chốt ở thôn.

+ Công khai về quyền, nghĩa vụ tài chính của công dân trong việc đóng góp hoặc đã hoàn thành việc đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình phúc lợi công cộng trong phạm vi cấp xã và ở thôn cũ do nhân dân đóng góp toàn bộ hoặc một phần kinh phí.

+ Công khai thời gian hoạt động của thôn mới; Địa điểm tổ chức hoạt động của thôn tại các công trình công cộng sau sáp nhập (như nhà văn hóa, sân thể thao...).

Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 01/10/2018 đến ngày 25/10/2018.

2. Kiện toàn tổ chức, bố trí, sắp xếp nhân sự ở thôn:

2.1. Kiện toàn tổ chức chi bộ, ban công tác mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội theo quy định của Điều lệ Đảng, theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ của tổ chức chính trị - xã hội và hướng dẫn của cơ quan cấp trên.

2.2. Kiện toàn, bố trí sắp xếp nhân sự: Bố trí nhân sự theo hướng tăng cường kiêm nhiệm các chức danh ở thôn để giảm số lượng người làm việc không chuyên trách tại thôn mới; không nhất thiết phải bố trí đủ số lượng người làm việc không chuyên trách tại thôn theo quy định hiện nay, mà có thể bố trí một người đảm nhận nhiều chức danh nhưng phải đảm bảo các điều kiện, tiêu chuẩn về năng lực, phẩm chất đạo đức và tình hình thực tế

Việc kiện toàn tổ chức, bố trí, sắp xếp nhân sự thôn mới xong trước ngày 15/10/2018. (Thực hiện theo hướng dẫn của Đảng ủy xã về công tác nhân sự).

3. Công tác chuẩn bị bàn giao từ các thôn cũ cho thôn mới thành lập:

- UBND thành lập tổ công tác phối hợp với các ngành, bộ phận có liên quan làm việc tại thôn Đồng Tiến 1 và thôn Đồng Tiến 2 để kiểm kê tài sản và các nội dung liên quan:

+ Thành phần: Tổ công tác của xã gồm các thành viên của Ban chỉ đạo dưới sự phân công của Trưởng ban; ở thôn đồng chí Bí thư chi bộ - Trưởng thôn mời Ban chi ủy, trưởng các đoàn thể của thôn.

- Thời gian làm việc tại các thôn như sau:

+ 01 ngày tại thôn Đồng Tiến 1. (Lịch cụ thể thông báo sau)

+ 01 ngày tại thôn Đồng Tiến 2. (Lịch cụ thể thông báo sau)

­- Địa điểm: Tại các nhà văn hóa thôn.

- Nội dung làm việc

+ Thực hiện thống kê, tổng hợp hồ sơ, tài liệu, sổ sách của thôn như: Danh sách hội viên, đoàn viên, dân quân tự vệ, hộ gia đình chính sách, đối tượng hưởng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, người già neo đơn….

+ Kiểm kê tài sản hiện có do thôn quản lý (Nhà văn hóa, bàn, ghế, tủ, hệ thống truyền thanh, đường giao thông, điện chiếu sáng công cộng…)

+ Kiểm kê các khoản nợ phải thu, nợ phải trả.

+ Kiểm kê các hộ còn nợ các khoản đóng góp do nhân dân bàn bạc thống nhất để xây dựng các công trình ở thôn, công tác phục vụ sản xuất.

+ Kiểm kê các hộ nợ đọng các khoản đóng góp cho nhà nước theo quy định.

+ Kiểm kê các nội dung khác có liên quan.

+ Kiểm tra, lập danh sách tổng số hộ, số khẩu trong thôn.

+ Các loại tài liệu, sổ sách lưu trữ liên quan đến hoạt động của thôn.

+ Những phần việc đang thực hiện theo Nghị quyết của nhân dân nhưng chưa hoàn thành.

Việc kiểm kê phải đảm bảo tính chính xác, khách quan đánh giá đúng thực trạng của tài sản, phản ánh đầy đủ các nội dung trong biên bản kiểm kê, phải có chữ ký xác nhận đầy đủ của các thành phần tham gia kiểm kê.

Các khoản nợ phải thu, nợ phải trả, phải được thể hiện bằng hồ sơ, hợp đồng, giấy thỏa thuận giữa thôn và bên còn lại. Các hộ còn nợ đọng phải được lập danh sách và ký nhận nợ của hộ.

Thời gian thực hiện: Việc kiểm kê phải xong trước ngày 10/ 10 /2018.

Việc tổ chức bàn giao phải thực hiện sau khi thành lập thôn mới; thôn cũ có trách nhiệm bàn giao toàn bộ tài sản, công nợ, tài liệu và các việc khác theo quy định của thôn cũ cho thôn mới thành lập; thôn mới có trách nhiệm nhận bàn giao toàn bộ tài sản, công nợ, tài liệu và các việc khác theo quy định từ các thôn cũ, việc bàn giao phải có sự tham gia chứng kiến của UBND xã.

Phương pháp bàn giao: Kết hợp bàn giao các loại hồ sơ tại nhà văn hóa và bàn giao cụ thể tại thực địa để thống nhất về thực trạng tài sản bàn giao.

Thời gian tổ chức bàn giao: Xong trước 20/10/2018.

4. Tổ chức Lễ công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh và chính thức hoạt động theo thôn mới:

- Lễ công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về thành lập thôn mới phải được tổ chức đảm bảo trang trọng, tiết kiệm.

- Nội dung chính tại buổi Lễ công bố: Công bố Nghị quyết của HĐND tỉnh và Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, thời gian chính thức hoạt động của thôn mới; các quyết định về kiện toàn tổ chức, nhân sự của chi bộ, ban công tác mặt trận, chi hội, chi đoàn, chỉ định trưởng thôn lâm thời hoặc chứng kiến việc bàn giao hồ sơ, tài liệu v.v...

- Ban chỉ đạo thành lập, sáp nhập thôn cấp xã có trách nhiệm chuẩn bị các nội dung chuẩn bị cho lễ công bố việc sáp nhập thôn Đồng Tiến 1, thôn Đồng Tiến 2 thành thôn Đồng Tiến mơi.

+ Giao cho Công chức Văn hóa – xã hội chủ trì phối hợp với các cán bộ, công chức có liên quan và thôn chuẩn bị sân khấu, khánh tiết, âm thanh, bàn ghế phục vụ buổi lễ công bố.

+ Giao cho Công chức Văn phòng – Thống kê chuẩn bị các văn bản có liên quan công bố trong buổi lễ, phối hợp cán bộ chuyên môn khác dự kiến kinh phí cho buổi lễ.

+ Giao cho các ông Trưởng thôn Đồng Tiến 1 và thôn Đồng Tiến 2 phối hợp với xã để làm công tác chuẩn bị sân khấu, khánh tiết, âm thanh, bàn ghế phục vụ buổi lễ và dọn dẹp sau buổi lễ…

Thời gian thực hiện sáp nhập thôn, thành lập thôn mới: Xong trước 25/10/2018

5. Thành phần tham dự buổi lễ:

- Ở huyện: Đại diện thường trực UBND huyện, Phòng Nội vụ huyện.

- Ở xã: Mời các đồng chí trong ban chấp hành Đảng ủy, trưởng các ngành đoàn thể, Ban chỉ đạo sáp nhập thôn.

- Hiệu trưởng 3 trường; Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn trong xã.

(UBND xã chịu trách nhiệm mời đại biểu huyện và xã)

- Ở thôn:

Mời cử tri đại diện các hộ trong thôn.

Bí thư chi bộ, Ban chi ủy cùng các đồng chí đảng viên trong chi bộ, Các ông bà thành viên ban công tác mặt trận thôn, các đồng chí đảng viên trong chi bộ (Giao cho Trưởng thôn mời thành phần của thôn)

- Thời gian, địa điểm;

Thời gian: Trong các ngày từ 20 ÷ 25/ 10 / 2018

Địa điểm : Tại nhà văn hóa thôn Đồng Tiến 2

6. Nhiệm vụ của thôn cũ và thôn mới sau khi sáp nhập:

Thôn cũ hết nhiệm vụ sau ngày công bố quyết định thành lập, sáp nhập thôn Đồng Tiến.

Thôn mới thành lập chính thức tổ chức hoạt động kể từ ngày tổ chức lễ công bố thành lập, sáp nhập thôn mới.

Trường hợp không tổ chức được việc đại hội thôn ngay sau lễ công bố Quyết định của UBND tỉnh về sáp nhập thành lập thôn mới, Chủ tịch UBND xã ra quyết định chỉ định trưởng thôn lâm thời; Trưởng thôn lâm thời có trách nhiệm điều hành hoạt động của thôn mới thành lập, phối hợp với ban công tác mặt trận thôn để tổ chức Đại hội thôn bầu trưởng thôn mới theo quy định. Trưởng thôn lâm thời bắt đầu nhận nhiệm vụ từ ngày chủ tịch UBND xã ký quyết định.

7. Thực hiện các chế độ chính sách sau sáp nhập thôn:

Sau khi thực hiện xong việc sáp nhập thôn, thành lập thôn mới; bầu được nhân sự mới của thôn, UBND xã sẽ tiến hành lập hồ sơ hỗ trợ kinh phí cho cán bộ không chuyên trách thôn nghỉ việc theo quy định (sẽ có thông báo về thời gian cụ thể sau). Nhưng phải xong trước tháng 12 năm 2018.

Giao Công chức Tài chính kế toán phối hợp với công chức Văn phòng – Thống kê tham mưu cho UBND xã thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ không chuyên trách thôn nghỉ việc do sáp nhập thôn theo quy định.

8. Kinh phí thực hiện:

Từ nguồn vốn ngân sách xã và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

( Toàn bộ nội dung công việc thực hiện có bảng phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng thành viên Ban chỉ đạo kèm theo ).

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Cán bộ, công chức, trưởng các thôn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để tiến hành thực hiện nhiệm vụ.

Quá trình thực hiện có vướng mắc báo cáo về Chủ tịch UBND xã để có hướng giải quyết.

Trên đây là kế hoạch sáp nhập thôn trên địa bàn xã Thiệu Tâm đề nghị thủ trưởng các ngành, các thôn có liên quan, cán bộ, công chức, trưởng các thôn thực hiện tốt theo nội dung kế hoạch này.

Nơi nhận:

- UBND huyện (b/c);

- Đảng ủy, HĐND xã (b/c);

- MTTQ, các đoàn thể;

- BCĐ sáp nhập thôn; ( t/h )

- Lưu: VP.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đăng Sơn


ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ THIỆU TÂM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO

( Ban hành kèm theo Kế hoạch số 61 /KH – UBND ngày 01 /10 / 2018 )

Thành viên Ban chỉ đạo

Nôi dung công việc thực hiên

Thời gian

thực hiện

1

Ban chỉ đạo

Ban chỉ đạo Họp triển khai

02/10/2018

2

Ban chỉ đạo

Họp Ban công tác mặt trận thôn của các thôn Đồng Tiên 1; Đồng Tiến 2 để triển khai cụ thể kế hoạch tổ chức Lễ sáp nhập thôn

04/10/2018

3

Đ/c Vũ Ngọc Tuấn – Phó Bi thư Đảng ủy

Đ/c Nguyễn Công Hoán – Văn phòng Đảng ủy

Kiện toàn chi bộ Đảng theo hướng dẫn 643-CV/HU ngày 18/9/2018

05÷ 15 /10 /2018

4

Đ/c Nguyễn Đình Tuấn – CT MTTQ xã

đ/c Lê Trọng Quang – Phó CT MTTQ xã

đ/c Lê Trọng Tho – CT Hội nông dân

đ/c Hoàng Thị Hà – CT Hội phụ nữ

đ/c Trần Văn Tuấn – Bí thư Đoàn TN

đ/c Cao Văn Nhũ – CT Hội cựu chiến binh

đ/c Lê Bá Lấu – CT Hôi Thanh niên xung phong

đ/c Cao Viết Sử - CT Hội người cao tuổi

Các đoàn thể tổ chức họp các chi hội, hiệp thương Ban chấp hành, trưởng phó các đoàn thể Chính tri – Xã hội, các Hội đặc thù ở 02 đơn vị Đồng Tiến 1 và và thôn Đồng Tiến 2.( có danh sách hội viên, đoàn viên của từng đơn vị, tài chính quỹ của hội.....)

05÷ 15/10/2018

5

Ban chi ủy thôn Đồng Tiến 1, Đồng Tiến 2 và cán bộ chỉ đạo được phân công theo Quyết định sô 69/QĐ-UBND ngày 10/9/2018 của UBND xã Thiệu Tâm

02 đơn vị tiến hành kiểm kê tài sản nhà văn hóa thôn, các khoản đóng góp nghĩa vụ tài chính chưa hoàn thành của thôn đến từng cá nhân, hộ gia đình; thống kê diện tích đất ở; đất sản xuất NN; đất 5%; đất nghĩa trang; các hộ chính sách; số hộ bảo trợ xã hội, số hộ nghèo, hộ cận ngheo ...

06 ÷ 10/10/2018

6

Ban chỉ đạo sẽ về kiểm tra rà soát lại và tổ chức bàn giao (có lịch làm việc sau)

Tổ chức bàn giao tài sản giữa thôn củ và thôn mới.

10 ÷ 20/10/2018

7

Ban chỉ đạo

Hoàn thiện và ra mắt được BCH chi bộ, các đoàn thể chính trị xã hội các hội đặc thù, các hồ sơ văn bản có liên quan.

15 ÷ 20/10/2018

8

Đ/c Hải (Văn hóa), Đ/c Chính (Phó CAX), đ/c Thọ (VP-TK) , đ/c Loan ( Kế toán ), đ/c Hòa ( Trưởng thôn) đ/c Tưng (Trưởng thôn)

Xây dựng kịch bản và chuẩn bị địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức buổi lễ công bố sáp nhập, thành lập thôn Đồng Tiến.

10 ÷ 20/10/2018

9

BCĐ xin y kiến của Ban thường vụ Đảng ủy

Dự kiến tổ chức buổi lễ công bố sáp nhập thôn Đồng Tiến 2

20 ÷ 25/10/2018

10

Ban chỉ đạo

Hoàn thiện hồ sơ báo cáo về UBND huyện

25 ÷ 30/10/2018

Trên đây là mốc thời gian, các bước tiến hành để tổ chức buổi lễ sáp nhập, thành lập thôn Đồng Tiến theo đúng quy định đã đề ra, yêu cầu các tổ chức đoàn thể, cá nhân các đồng chí được phân công công việc thu xếp công việc chuyên môn của mình để tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra. Trong quá trình tổ chức thực hiện có gì vướng mắc báo cáo với Ban chỉ đạo để cùng tháo gỡ tổ chức thực hiện đảm bảo theo đúng quy trình, thủ tục và hướng dẫn của cấp trên .


0 bình luận
(Bấm vào đây để nhận mã)